Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Pospíchal s.r.o. – prodej výrobků

Platnost od 1.4.2015

 

I. Všeobecná ustanovení

1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále též „VOP“) je podrobná úprava smluvních vztahů vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji výrobků (dále též „zboží“). Tyto VOP společně s konkrétními podmínkami prodeje, jež jsou obsaženy v kupní smlouvě (objednávce), případně v Dohodě o obchodních podmínkách (dále jen „DOP“), představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje a nahrazují všechny podmínky dříve navrhované kupujícím a předchozí ústní či písemná ujednání. V případě, že z kupní smlouvy (oboustranně odsouhlasené objednávky), popř. z DOP bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí, že obsah kupní smlouvy, objednávky nebo DOP je těmto VOP nadřazen.

2. Jakékoliv změny či doplňky VOP, jakož i jakékoliv změny, doplňky a dodatky kupní smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou, účinnost takových změn nastává okamžikem, kdy o změnách byl kupující vyrozuměn. Za právní úkony učiněné písemně jsou považována též telegrafická, dálnopisná, faxová a elektronická sdělení a případně uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.pospíchal-strechy.cz za předpokladu, že jejich obsah bude dostatečně určitý a srozumitelný a že bude možná jednoznačná identifikace osoby, která daný právní úkon učinila.

3. Veškeré informace, technické údaje a ostatní podklady poskytnuté prodávajícím kupujícímu v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy jsou obchodním tajemstvím prodávajícího. Kupující se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího tyto informace nepoužije pro svou potřebu v rozporu s účelem smlouvy ani je nezpřístupní třetím osobám.

 

II. Cena a platební podmínky

1. Pro plnění a účtování kupní ceny je rozhodný platný ceník prodávajícího v okamžiku předání zboží, pokud není dohodnuto jinak.

2. Nárok na zaplacení kupní ceny zboží a na její fakturaci vzniká prodávajícímu okamžikem dodání zboží kupujícímu v souladu s dohodnutými dodacími podmínkami, nestanoví-li kupní smlouva (potvrzená objednávka) jinak.

3. Cena zboží bude zaplacena kupujícím na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu v termínu dohodnutém v kupní smlouvě, jinak ve 14-denní lhůtě splatnosti běžící od data odeslání daňového dokladu na adresu kupujícího, uvedenou v objednávce, nebo na adresu sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího. Oprávněné námitky k daňovému dokladu je kupující povinen u prodávajícího uplatnit ve lhůtě 10 dnů od data jeho vystavení.

4. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je částka odpovídající plné výši kupní ceny /netto a effective/ včetně k ní příslušné DPH připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

5. V případě, že kupující je v prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči prodávajícímu, vyplývajícího z VOP nebo z kupní smlouvy, potvrzené objednávky nebo z DOP, nebo jeho části, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, splatnou do 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Tím není dotčen případný nárok prodávajícího na náhradu škody.

6. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na zaplacení kupní ceny; v tomto případě je podkladem pro úhradu zálohové platby daňový doklad – zálohový list, který je splatný ve lhůtě, dohodnuté v kupní smlouvě, jinak ve 14-denní lhůtě splatnosti běžící od data odeslání zálohového listu na adresu kupujícího, uvedenou v objednávce, nebo na adresu sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího.

7. Pokud kupující nedodrží sjednané platební podmínky, má prodávající právo zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech smluv, uzavřených s kupujícím, aniž by toto zadržení znamenalo jakékoliv porušení smlouvy či prodlení s plněním na straně prodávajícího. Nedodržení platebních podmínek je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy, které opravňuje prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

8. V případě, že nastanou okolnosti nebo prodávající obdrží informace o okolnostech, které mohou snížit důvěryhodnost kupujícího (špatná platební morálka, likvidace, návrh na prohlášení konkursu, okolnosti svědčící předlužení, prodlení se splněním peněžitého závazku delší než 30 dnů apod.), je oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému zaplacení všech závazků, ohledně nichž již došlo k vystavení faktury – daňového dokladu, bez ohledu na termín jejich splatnosti. Kupující je povinen zaplatit tyto závazky nejpozději do 5 dnů ode dne doručení této výzvy, nebude-li dohodnuto jinak. Prodávající je rovněž oprávněn v takovém případě požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu kupní ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky.

9. Kupující není oprávněn zadržovat platby ani jakoukoliv jejich část z důvodů jakýchkoliv protipohledávek včetně nároků z vadného plnění (reklamací).

III. Dodání zboží

1. Pokud není v kupní smlouvě sjednáno jinak, je dodání zboží uskutečněno jeho odesláním do sjednaného místa určení s tím, že zásilka bude řádně označena jako zásilka určená pro kupujícího. Riziko ztráty a poškození zboží (nebezpečí škody na zboží) přechází na kupujícího předáním zboží dopravci k přepravě do místa určení s výjimkou případů, že přepravu zajišťuje prodávající. V takovém případě přechází riziko ztráty nebo poškození zboží na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce.

2. Lhůta pro dodání zboží z katalogu 2018/2019 (není-li v poznámce katalogu uvedeno jinak) je obvykle do 2 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy), pokud je objednávka přijata a potvrzena do 11.00 hod. V případě pozdějšího přijetí a potvrzení objednávky činí dodací lhůta obvykle 3 pracovní dny.  Lhůta pro dodání zboží  může být však prodávajícím přiměřeně prodloužena o dobu potřebnou k odstranění v době odeslání návrhu kupní smlouvy (potvrzené objednávky) nepředvídatelných překážek znemožňujících nebo ztěžujících plnění prodávajícího. Prodávající o této skutečnosti kupujícího neprodleně vyrozumí a bude konat tak, aby tyto překážky byly v co nejkratší možné době odstraněny.

3. Prodávající má právo prodloužit dodací lhůtu o dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, a to i z jiné smlouvy.

4. Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky zboží, jakož i splnit dodávku zboží před dohodnutým termínem. Kupující je povinen částečnou či předčasnou dodávku zboží přijmout.

5. Pokud se strany dohodnou na předání zboží kupujícímu na skladě prodávajícího, zavazuje se kupující, resp. jím zmocněná osoba převzít zboží ve lhůtě uvedené v písemné výzvě k odběru zboží. Pokud tak kupující neučiní, považuje se závazek prodávajícího dodat zboží za řádně splněný, a to uplynutím posledního dne lhůty určené pro odebrání zboží. Tímtéž dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Prodlením s převzetím zboží na skladě prodávajícího ztrácí kupující nárok z odpovědnosti za vady zboží, kterým nelze zabránit při dostupném způsobu skladování (např. atmosférická koroze, aj.). V případě, bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží na skladě prodávajícího, je prodávající oprávněn zajistit dodání zboží kupujícímu na adresu jeho sídla, a to na náklady kupujícího. V tomto případě dochází k dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Veškeré tyto náklady náhradního dodání a uskladnění zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

7. Nepřevezme-li kupující zboží v době a na místě sjednaném podle kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, zboží prodat jinému zájemci a nárokovat na kupujícím náhradu za v této souvislosti vzniklou škodu.

IV. Vlastnické právo ke zboží

1. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do té doby, dokud kupující neuhradí kupní cenu zboží včetně DPH v jejich plné výši (tzv. „výhrada vlastnictví“).

2. V případě, že se kupující ocitne v prodlení s placením kupní ceny zboží, je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému vydání tohoto zboží. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu převzetí zboží a s ním související dokumentace v místě uložení zboží, nebude-li dohodnuto jinak.

V. Vyšší moc

1. V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu dojde k událostem, které v době vzniku kupní smlouvy nelze předvídat a které způsobí některé ze smluvních stran částečnou či úplnou překážku v plnění jejich smluvních povinností, zejména k okolnostem tzv. vyšší moci, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu vzájemně se o těchto událostech písemně informovat a projednat další opatření. Okolnostmi tzv. vyšší moci jsou události, které nelze odvrátit při veškeré péči, již lze po příslušné smluvní straně požadovat, zejména stávka, válka, jiné nepokoje, obchodní, měnová, politická či jiná opatření úřadů, přírodní události jako požár, povodeň, zemětřesení apod., dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů a komponentů, dopravní výluky či zpoždění, výrobní havárie a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které naruší či znemožní plnění smluvních povinností.

2. Pokud překážka v důsledku vyšší moci působí po dobu nepřesahující 20 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci po dobu platnosti této smlouvy déle než 20 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran právo od kupní smlouvy odstoupit.

VI. Odpovědnost za vady – reklamace

1. Zjevné vady zboží, které byly zjištěny nebo které bylo možné zjistit při převzetí zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, v případě vad zjevně zjistitelných již při předání zboží ihned při jejich předání, v případě dalších zjevných vad nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží na skladě prodávajícího, resp. od převzetí zboží od dopravce v místě určení. Za vady zjevné se vždy považují vady množstevní. Ostatní vady zboží, které nemohly být při převzetí zboží zjištěny, je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 2 měsíců od převzetí zboží. Byla-li kupujícímu poskytnuta záruka za jakost zboží, platí místo této 2 měsíční doby záruční lhůta. Pokud kupující neoznámí zjištěné vady v uvedených lhůtách a dohodnutým způsobem, jeho nároky z vad zboží zanikají.

2. Veškeré reklamace vad zboží musí být písemné a musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky (číslo kupní smlouvy – potvrzené objednávky, datum dodání, atd.) a popis zjištěných vad s doložením důkazů o vadách. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti reklamace. Prodávající je povinen do 30-ti dnů od obdržení reklamace sdělit kupujícímu písemně své stanovisko k reklamaci. Množství reklamace musí být doložena průkazným dokumentem. Množstevní vadou není odchylka v dodaném objemu v rozsahu +/- 5 %, pokud z kupní smlouvy nevyplývá jiná toleranční množstevní odchylka.

3. Kupující je povinen zabezpečit oddělené skladování reklamovaného zboží, a to až do dne vyřízení reklamace. Volné nakládání s uvedeným zbožím, které by znesnadňovalo nebo znemožňovalo reklamační řízení, je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nepřípustné. Pokud kupující poruší uvedené povinnosti a rovněž neumožní prodávajícímu přesvědčit se o existenci vady, event. mu neumožní přístup ke zboží, neposkytne prodávajícímu na jeho žádost vzorky reklamovaného zboží, jsou tyto skutečnosti důvodem pro odmítnutí reklamace a znamenají ztrátu nároku kupujícího z vad dodaného zboží.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Všechny spory, které by mohly vzniknout ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a v souvislosti s ním, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodu a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o smírném vyřešení tohoto sporu, je k jeho rozhodnutí s konečnou platností příslušný soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze podle jeho Řádu, a to třemi rozhodci ustanovenými dle tohoto Řádu.  Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm stanovených. Rozhodčí nález doručeným oběma smluvním stranám je vykonatelným exekučním titulem.

2. Rozhodčí doložka dle bodu 1. tohoto článku VOP neplatí, pokud je kupujícím dle kupní smlouvy subjekt se sídlem na území ČR. V tomto případ je k projednání a k rozhodnutí vzniklého sporu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 991/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, příslušný věcně příslušný obecný soud prodávajícího, jehož místní příslušnost je dána adresou sídla prodávajícího.

3. Právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, vznikající jednak na základě uzavřené kupní smlouvy (potvrzené objednávky), DOP a VOP, jakož i veškeré další záležitosti neřešené v uvedených dokumentech, se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Nový Web
Souhlasím a pokračovat

Tento web používá soubory cookie, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a mohli neustále zlepšovat funkce a nabídku a přehlednost. Více informací